PONAD 100 KLATEK ZE ¦LUBU WSPANIA£EJ PARY DIANY I PIOTRKA

Dodano dnia: 27 Sierpnia 2013 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dodaj Komentarz

Twoje imi:

Twj komentarz
doda: A¶ka

dnia: 2013-08-28 23:50:37

Gratulacje dla FOTOGRAFA-ARTYSTY!!!
Te zdjêcia ¶wietnie oddaj± emocje, maj± duszê, ale có¿ siê dziwiæ Para M³oda by³a niezwyk³a i oryginalna. Gratulujê i czekam z niecierpliwo¶ci± na resztê fotek.

doda: Diana i Piotrek

dnia: 2013-10-27 12:36:03

Wszystkim parom, które ogl±daj± tê galeriê, zastanawiaj±c siê nad wyborem fotografa, chcieli¶my powiedzieæ, ¿e trafili¶cie na stronê tego, z którego zdecydowanie bêdziecie zadowoleni! Zdjêcia mówi± same za siebie i niesamowicie oddaj± nasze emocje – ogl±daj±c je mamy wra¿enie, ¿e dzieñ naszego ¶lubu by³ wczoraj! Nie zabrak³o klatki z ¿adnej chwili, która by³aby warta utrwalenia, co tylko utwierdzi³o nas w przekonaniu, ¿e po prostu dobrze wybrali¶my! Wa¿n± informacj± dla par stresuj±cych siê lekko przed obiektywem [sk±d my to znamy ;)] mo¿e byæ to, ¿e Krzysiek pracuje na tyle dyskretnie, ¿e praktycznie nie odczuwa siê Jego obecno¶ci, dziêki czemu zdjêcia s± tak naturalne. Pomijaj±c aspekt samych zdjêæ, profesjonalizm Krzy¶ka przejawia siê te¿ w samym Jego zachowaniu – je¶li zatem zale¿y Wam na tym, by Wasz fotograf by³ s³owny, punktualny, niesamowicie uczciwy i zaanga¿owany w to co robi – nie musicie ju¿ szukaæ dalej! My z ca³ego serca polecamy!


« wro

 
 
Fotografia ¶lubna Wa³brzych - Krzysztof Kulik | reporta¿ ¶lubny | ¦widnica | Kamienna Góra | ¦wiebodzice | Dzier¿oniów | Strzegom| Dolny Sl±sk